OFERTA DLA FIRM

Dobrze zadbamy o Twój biznes

Jest wiele dróg, ale tylko ta właściwa prowadzi do celu. Poprzez wzajemną współpracę pomożemy Państwu ją odnaleźć.

KONTAKT

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Biuro Rachunkowe DM Konsult oferuje kompleksową obsługę dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich mających swoją siedzibę w Warszawie lub jej okolicy. Obsługujemy zarówno firmy jednoosobowe, spółki cywilne jak również spółki prawa handlowego.

Dla Firm w naszej ofercie proponujemy:

 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która obejmuje między innymi ustalenie planu amortyzacji;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rozliczenia rocznego;
 • Udział w ewentualnych postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe;
 • Składanie wszelkich deklaracji w formie elektronicznej na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów, w skrócie KPiR, jest niezbędna do rejestracji zdarzeń gospodarczych powstałych w ramach prowadzonej działalności przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Jest to najprostsza forma opłacania podatku. Stawki podatku dla przedsiębiorcy ustalane są tu w formie decyzji urzędu skarbowego. Ustawa zawęża jednak krąg tych, którzy mogą z niej korzystać. Zachęcamy do kontaktu w celu wybrania dla Państwa najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Jest to rozwiązanie pośrednie między kartą podatkową a Podatkową Książką Przychodów i Rozchodów. Ustawa zawęża jednak krąg tych, którzy mogą z niej korzystać. Zachęcamy do kontaktu w celu wybrania dla Państwa najkorzystniejszej formy opodatkowania.

 • Ewidencja dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych;
 • Ewidencja dokumentów źródłowych w rejestrach dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT;
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych;
 • Potwierdzanie sald;
 • Rozliczanie delegacji służbowych;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla celów statystycznych;
 • Aktualizacja i rejestracja danych firmowych;
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego oraz zeznania rocznego CIT-8.

Kiedy potrzebują Państwo takiej usługi?

Prowadzenie pełnej księgowości jest wymagane w przypadku: spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Ponadto prowadzenie pełnej księgowości jest wymagane dla wszystkich podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

 • Analiza i ocena skutków prowadzonych przez Klienta transakcji,
 • Optymalizacja transakcji gospodarczych w aspekcie korzyści ekonomicznych dla Klienta,
 • Doradztwo w zakresie planowania inwestycji,
 • Obsługa podatkowo-prawna
 • Rozliczenia finansowe projektów inwestycyjnych.
 • Pomoc przy zakładaniu i organizowaniu spółek prawa handlowego.
 •  

Zakres proponowanych usług dotyczących kontrolingu obejmuje:

 • Podstawowy kontroling: raportowanie kosztów w podziale na zdefiniowane MPK (miejsca powstawania kosztów) i przychodów w podziale na centra zysków, w oparciu o odpowiednio dopasowany plan kont
 • Raportowanie o wyższym stopniu analityki kosztów, przychodów i zysków według specyfikacji wymaganej przez klienta
 • Doradztwo przy tworzeniu, odpowiedniego dla danej firmy, modelu rozliczania kosztów i przychodów
 • Oferowanie produktów/usług – w celu oceny ich rentowności
 • Analiza komórek organizacyjnych / pracowników – w celu oceny ich efektywności
 • Sporządzanie dowolnych raportów obejmujących dane przychodowe, kosztowe i bilansowe według specyfikacji klienta

Zakres proponowanych usług dotyczących audytu wewnętrznego obejmuje:

  • Analizę dokumentacji spółki (w tym koncesje, zgody, zgłoszenia w odpowiednich urzędach)
  • Prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, zasadność zastosowanej stawki, sposób odliczania kosztów podatkowych i ich uzasadnienie.
  • Rzetelność i zgodność ksiąg rachunkowych z przepisami i ustawami.
  • Analizę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
  • Analizę umów z kontrahentami i ich wpływ na rozliczenia podatkowe
  • Analizę umów z pracownikami, w tym zakresów obowiązków oraz wymaganych prawem regulaminów
  • Zasadność wydatków administracyjnych
  • Lojalność pracowników

Naszym Klientom oferujemy profesjonalny outsourcing księgowy w języku polskim, angielskim lub niemieckim, który obejmuje m.in.:

 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych
 • Prowadzenie rejestru rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i NBP
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów na wewnętrzne potrzeby Klienta (standardowych i niestandardowych – zgodnych z indywidualnymi potrzebami Klienta)

oraz

 • Usługi związane z obsługą wynagrodzeń pracowniczych (payroll)

jak również

 • Współpraca w przygotowywaniu wewnętrznych procedur księgowych
 • Szkolenia dla pracowników w zakresie procedur księgowych
 • Pomoc w innych obszarach księgowych
 • Współpraca w przygotowaniu zakładowego planu kont, polityki rachunkowości
 • Pomoc przy tworzeniu/organizowaniu działu księgowości

 

Co przemawia za outsourcingiem księgowym?

 • Uniezależnienie od rotacji pracowników
 • Gwarancja jakości i rzetelności rozliczeń bieżących i sprawozdań okresowych
 • Ochrona danych finansowych
 • Niższe koszty zatrudnienia
 • Ograniczenie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń
 • Stały dostęp do wyszkolonej kadry księgowej
 • Bieżąca obsługa i przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów w języku niemieckim
 • Bieżąca obsługa i przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów w języku angielskim

Inne usługi księgowe wg indywidualnych uzgodnień

Reprezentacja przed organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.